GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Preambula

 1. V súlade s ust. čl. 12 a nasl. GDPR je Prevádzkovateľ povinný informovať všetky Dotknuté osoby o podmienkach spracúvania ich osobných údajov Prevádzkovateľom. V Informáciách sú uvedené podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb a o zákonných právach Dotknutých osôb, ktoré s tým súvisia.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Informácie zmeniť s účinkami až po vykonaní zmeny Informácií, predovšetkým v prípade vývoja Webovej stránky, použití nových technológií a/alebo zmien predpisov a/alebo právne záväznej judikatúry.
 3. Prevádzkovateľ odporúča, aby si Dotknuté osoby Informácie riadne prečítali, prípadne vytlačili, alebo uložili kópiu vo formáte PDF, ktorú je možné stiahnuť na konci Informácií resp. získať vytlčením Informácií tzv. do súboru, pre vlastné záznamy.

Slovné skratky

 1. Slová alebo ucelené súbory slov (pojmov) použité v Informáciách majú význam udelený im Prevádzkovateľom v nasledovných ustanoveniach Informácií, na základe uvedeného v Informáciách
  1. Slovné pojmy, ktoré nie sú inak definované v Informáciách, majú význam, ktorý im je pridelený predpismi, ktoré sa Informácií týkajú;
  2. Slová, ktoré označujú osoby, a ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, zahŕňajú výlučne fyzické osoby a fyzické osoby-podnikateľov v rozsahu, v akom sa spracúvanie ich osobných údajov nevzťahuje na ich podnikateľskú činnosť;
  3. Pojmom „Dotknutá osoba“ sa pre účely Informácií označujú osoby, ktoré je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, kontaktné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden a viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity danej fyzickej osoby;
  4. Pojmom „GDPR“ sa pre účely Informácií označuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
  5. Pojmom „Google sa pre účely Informácií označuje obchodná spoločnosť Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, Spojené štáty Americké a jej pobočka na území Slovenskej republiky v podobe obchodnej spoločnosti Google Slovakia, s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO 45 947 597;
  6. Pojmom „Informácie“ sa pre účely Informácií označujú tieto informácie o spracovaní osobných údajov;
  7. Pojmom „osobné údaje“ sa pre účely Informácií označujú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej Dotknutej osobe podľa ust. čl. 4 ods. 1 GDPR;
  8. Pojmom „predpisy sa pre účely Informácií označujú ustanovenia platných a účinných, všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, a/alebo platných a účinných právnych aktov Európskej únie a/alebo medzinárodných dohôd a medzinárodných právnych aktov, ktorými je Slovenská republika viazaná, prípadne nevylúčiteľnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov štátu, podlá ktorého právneho poriadku bola založená spoločnosť Prevádzkovateľa, alebo štátu, v ktorom má Prevádzkovateľ prevádzkareň a/alebo sídlo, alebo v ktorom má Dotknutá osoba trvalý pobyt;
  9. Pojmom „Prevádzkovateľ“ sa pre účely Informácií označuje prevádzkovateľ v zmysle ust. čl. 4 ods. 7 GDPR, obchodná spoločnosť

AUDOV spol. s r.o.

sídlo M. R. Štefánika 19, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO 36 800 619

registrácia Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 18009/R

tel. číslo 0948 048 288

e-mailová adresa audov@audov.sk 

 1. Pojmom „Spracovanie sa pre účely Informácií označuje akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie, pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie, skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie osobných údajov podľa ust. čl. 4 ods. 2 GDPR;
 2. Pojmom „Súhlas“ sa pre účely Informácií označuje akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým Dotknutá osoba dáva prehlásením alebo iným zjavným potvrdením svoj súhlas k Spracovaniu jej osobných údajov;
 3. Pojmom „Úrad“ sa pre účely Informácií označuje dozorný orgán podľa ust. čl. 51 a nasl. GDPR, ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

sídlo Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27

IČO 36 064 220

tel. číslo +421 232 312 214

e-mailová adresa statny.dozor@pdp.gov.sk;

 1. Pojmom „Web“ alebo „Webové stránky“ sa pre účely Informácií označujú hlavné stránky a všetky podstránky na adresách [www.audov.sk], [www.audov.com], [www.aquabagstop.com] a[www.o-cool.eu
 2. Pojmom „Zodpovedná osoba“ sa pre účely Informácií označuje zodpovedná osoba v zmysle ust. čl. 37 a nasl. GDPR, ktorou je

Ing. Alena Juríčková 

korešpondenčná adresa M.R.Štefánika 19, Trenčín 

funkcia u Prevádzkovateľa office manager – AUDOV s.r.o.

tel. číslo 0903 572 000

e-mailová adresa jbocak@woolmer.sk 

Platnosť Informácií

 1. Informácie sa vzťahujú na všetky hlavné stránky Webov a podstránky Webov ako aj na spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb získaných Prevádzkovateľom pri vykonávaní podnikateľskej činnosti a dodávaní tovaru, resp. poskytovaní služieb. Informácie sa nevzťahujú na prípadne odkazované webové stránky na Webových stránkach iných subjektov odlišných od Prevádzkovateľa ani na Dotknuté osoby a spracovanie ich osobných údajov, na ktoré sa nevzťahuje vecná a územná pôsobnosť GDPR podľa ust. čl. 2 a 3 GDPR.

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov

 1. V prípade akýchkoľvek otázok Dotknutých osôb a iných osôb ohľadom ochrany osobných údajov v súvislosti s Prevádzkovateľom a Webovými stránkami je možné kontaktovať Prevádzkovateľa, alebo, ak takáto je identifikovaná, priamo Zodpovednú osobu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ust. bodu 4 Informácií.

Zabezpečenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vykonal komplexné technické a organizačné opatrenia v súlade s GDPR k ochrane osobných údajov Dotknutých osôb pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou a/alebo inými vonkajšími zásahmi. Bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované a upravované podľa najaktuálnejších dostupných technológií. S ohľadom na uvedené Prevádzkovateľ zabezpečil najmä
  1. riadenie prístupu oprávnených osôb;
  2. identifikácia, autentizácia a autorizácia oprávnených osôb v informačnom systéme;
  3. šifrová ochrana obsahu dátových nosičov a šifrová ochrana dát premiestňovaných prostredníctvom počítačových sietí;
  4. ochrana proti škodlivému kódu a sieťová bezpečnosť (najmä Firewall a antivírová ochrana);
  5. pravidelné zálohovanie;
  6. bezpečná likvidácia;
  7. personálne opatrenia (najmä poučenie zamestnancom a vymedzenie rozsahu a úrovne prístupových práv);
  8. technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy.

Práva Dotknutých osôb

 1. V súvislosti s ochranou osobných údajov má Dotknutá osoba nasledovné práva bez ohľadu na účel spracovania, právny základ, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov a tretích strán, kategórie Dotknutých osôb alebo dobu uchovávania osobných údajov
  1. právo na prístup k údajom podľa ust. čl. 15 GDPR;
  2. právo na opravu podľa ust. čl. 16 GDPR a právo na vymazanie podľa ust. čl. 17 GDPR;
  3. právo na obmedzenie spracúvania podľa ust. čl. 18 GDPR;
  4. právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť údaje k inému prevádzkovateľovi, ak je splnená podmienka uvedená v ust. čl. 20 ods. 1 písm. a) alebo b) GDPR (právo na prenosnosť údajov podľa ust. čl. 20 GDPR);
  5. právo namietať spracovanie osobných údajov podľa ust. čl. 21 GDPR;
  6. právo odvolať súhlas podľa ust. čl. 7 ods. 3 GDPR.
 2. Práva Dotknutých osôb môžu Dotknuté osoby uplatniť prostredníctvom Prevádzkovateľa alebo Zodpovedného zástupcu, ak takého Prevádzkovateľ má.
 3. Dotknuté osoby majú právo vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov podať sťažnosť na Úrade v zmysle ust. čl. 77 GDPR.
 4. Práva Dotknutej osoby je možné uplatniť prostredníctvom formulára, ktorý je prílohou Informácií.
 5. Na žiadosť Dotknutej osoby týkajúcej sa spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o dôvodoch predĺženia lehoty je prevádzkovateľ povinný Dotknutú osobu informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri vybavovaní žiadosti je Prevádzkovateľ povinný overiť totožnosť Dotknutej osoby a je oprávnený za týmto účelom vyžiadať si potrebné osobné údaje. Informácie sa poskytujú bezplatne; ak by však žiadosti boli rozsahom neprimerané alebo často sa opakujúce, Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. O jeho výške bude Dotknutá osoba informovaná pred vybavením žiadosti s poskytnutím možnosti stiahnuť žiadosť.
 6. Práva Dotknutej osoby vymedzené v Informáciách môžu byť obmedzené, resp. nemusia byť fakticky uplatniteľné, ak tieto vylučujú iné práva a/alebo povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce mu z GDPR, najmä vo vzťahu k zastaveniu resp. obmedzeniu spracúvania osobných údajov, ak existuje iný zákonný základ pre ich spracovanie

Podmienky spracovania osobných údajov

Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracovania jednotlivých osobných údajov je vždy taký účel, s ktorým súvisí získanie a ďalšie spracovanie príslušných osobných údajov. Osobné údaje získané na jeden účel je možné využiť aj na ďalšie účely, ak tieto nepodliehajú takému právnemu základu spracovania, ktorým Prevádzkovateľ nedisponuje. Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje výlučne na taký účel, vo vzťahu ku ktorému disponuje právnym základom spracovania. Účelmi, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, sú najmä
  1. vedenia mzdovej, personálnej a účtovnej agendy Prevádzkovateľa v dotknutom rozsahu;
  2. vedenia aktuálnej evidencie klientov a odberateľov Prevádzkovateľa;
  3. oslovenie potenciálnych nových klientov a odberateľov Prevádzkovateľa;
  4. zabezpečenia fakturácie Prevádzkovateľa;
  5. vedenia stránok Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach;
  6. marketingu, propagácie a reklamnej činnosti Prevádzkovateľa;
  7. plánovania a realizácie nákupu a predaja;
  8. zabezpečenia e-mailovej komunikácie Prevádzkovateľa s klientmi a odberateľmi;
  9. zabezpečenia newsletteru Prevádzkovateľa;
  10. zabezpečenia ďalších zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa.

Právny základ spracovania osobných údajov

 1. Právnym základom spracovania sú najmä nasledovné zákonné dôvody v zmysle GDPR
  1. Ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v rozsahu, v akom Dotknutá osoba udelí informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov;
  2. Ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v rozsahu, v akom je toto spracovanie nevyhnutné na plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu zo zmluvného vzťahu s klientom alebo odberateľom – Dotknutou osobou;
  3. Ust. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v rozsahu, v akom je toto spracovanie nevyhnutné na plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z predpisov;
  4. Ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v rozsahu, v akom je toto spracovanie nevyhnutné na dosiahnutie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, napr. v rozsahu uplatňovania a/alebo bránenia nárokov Prevádzkovateľa;
  5. Ust. čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR v rozsahu, v akom Dotknutá osoba udelí informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov;
  6. Ust. čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR v rozsahu, v akom Dotknutá osoba osobné údaje preukázateľne zverejnila vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov;
  7. Ust. čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR v rozsahu, v akom je toto spracovanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov.

Kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Na základe Informácií sa prísne spracúvajú výlučne osobné údaje, ktorých spracovanie je primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na vymedzené účely (zásada minimalizácie údajov); t.j. uvedenie kategórií spracúvaných osobných údajov neznamená, že tieto budú v celom rozsahu aj spracúvané. Kategóriami spracúvaných osobných údajov sú
  1. základné osobné (identifikačné) a komunikačné údaje
   1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, posledné priezvisko, titul pred a za menom;
   2. rodné číslo;
   3. číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu;
   4. dátum a miesto narodenia;
   5. pohlavie;
   6. národnosť a štátna príslušnosť;
   7. e-mailová adresa;
   8. telefónne číslo;
   9. adresa trvalého a prechodného bydliska a korešpondenčná adresa v rozsahu názov ulice, orientačné číslo, súpisné číslo, obec, PSČ, okres, štát, kód štátu;
  2. informácie o výkone osobitných funkcií
   1. identifikačné a kontaktné údaje osoby, vo vzťahu ku ktorej Dotknutá osoba pôsobí vo funkcií štatutárneho orgánu;
   2. dátum vzniku funkcie;
  3. doplnkové údaje
   1. dosiahnuté vzdelanie a odbor vzdelania;
   2. znalosť cudzích jazykov;
  4. osobitné kategórie osobných údajov
   1. biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby v rozsahu statického (fotografie) a audiovizuálneho (video) zachytenia vyobrazenia tváre a fyziologických a behaviorálnych charakteristických znakov.

Zdroj získania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje poskytnuté Dotknutou osobou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pochádzajúce z verejne prístupných zdrojov, najmä osobné údaje uvedené vo verejných registroch a zverejnené Dotknutou osobou na sociálnych sieťach.

Kategórie príjemcov a tretích strán

 1. Osobné údaje spracované Prevádzkovateľom budú poskytnuté alebo sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov
  1. osobe – sprostredkovateľovi, ktorá pre Prevádzkovateľa zabezpečuje uchovávanie a zálohovanie údajov na Webovej stránke;
  2. osobe – sprostredkovateľovi, ktorá pre Prevádzkovateľa zabezpečuje IT servis a údržbu a podporu chodu Webovej stránky a interných systémov Prevádzkovateľa;
  3. osobe – sprostredkovateľovi, ktorá pre Prevádzkovateľa zabezpečuje mzdovú a účtovnú agendu, registratúrne a archivačné povinnosti a povinnosti vyplývajúce Prevádzkovateľovi z predpisov upravujúcich BOZP;
  4. štátnym orgánom v rozsahu, v akom z predpisov Prevádzkovateľovi vyplývajú povinnosti tieto údaje poskytnúť.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií mimo krajín EÚ a EHP

 1. Priamy prenos osobných údajov do tzv. tretích krajín nie je vykonávaný a nezamýšľa sa; tým nie je dotknutý prenos osobných údajov prostredníctvom tzv. open window prenosu v rámci prehliadania a zachytávania obsahu Webových stránok v tretích krajinách.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Najneskôr doba zákonného uchovania osobných údajov v registratúrnych a archivačných záznamoch v trvaní desiatich (10) rokov odo dňa ukončenia ich aktívneho spracovania (dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov).

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 1. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov Dotknutých osôb pre stanovený účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Používanie Webových stránok, údaje o prístupe

 1. Webové stránky môžu Dotknuté osoby pre výlučne informatívne účely obecne využívať bez potreby odhalenia identity Dotknutej osoby. Pri načítaní jednotlivých stránok a podstránok Webu v tomto zmysle budú poskytovateľovi hostingu Prevádzkovateľa poskytované výlučne údaje o prístupu, ktoré sú nevyhnutné pre zobrazenie Webovej stránky. Ide o nasledovné údaje
  1. typ, jazyk a verzia webového prehliadača;
  2. používaný operačný systém;
  3. názov hostiteľa pristupujúceho konečného zariadenia;
  4. IP adresa;
  5. webové stránky, z ktorých požiadavka na zobrazenie Webovej stránky prichádza;
  6. obsah požiadavky (konkrétna stránka);
  7. dátum a čas príchodu požiadavky na server;
  8. stav prístupu (stavový kód http);
  9. URL adresa reffera (predtým navštívená stránka);
  10. prenesené množstvo dát;
  11. rozdiel časového pásma voči GMT (Greenwich Mean Time).
 2. Dočasné spracovanie IP adresy systémom je nevyhnutné, aby bolo technicky možné Webovú stránku doručiť na počítač Dotknutej osoby. IP adresuje nevyhnutné spracúvať po dobu trvania relácie (prehliadania Webu). Právnym základom pre takéto spracúvanie je ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 3. Údaje o prístupu sa nepoužívajú k identifikácií jednotlivých užívateľov a nie sú spojované s inými zdrojmi údajov. Údaje o prístupu sa odstraňujú, pokiaľ už nie sú nutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania a tieto nie sú obsahom registratúrnych záznamov podľa ust. bodu 20 Informácii. V prípade zhromažďovania údajov pre poskytovanie Webových stránok sa týmto okamihom rozumie okamih, kedy sa relácia (prehliadanie Webu) ukončí Dotknutou osobou.
 4. IP adresy sa ukladajú do súborov protokolu, aby bola zaistená funkčnosť Webových stránok. Tieto údaje zároveň slúžia k optimalizácií Webových stránok a k zabezpečeniu informačných systémov Prevádzkovateľa. Údaje nie sú v tejto súvislosti vyhodnocované pre marketingové účely. Údaje sú obecne zmazané po siedmych dňoch. V jednotlivých prípadoch je možné dlhšie spracovanie z dôvodov oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. V takom prípade je IP adresa anonymizovaná, takže k nej viac nie je možné priradiť Dotknutú osobu, ktorá Webovú stránku otvorila.
 5. Zhromažďovanie údajov za účelom poskytnutia Webových stránok a spracovanie údajov v súboroch protokolu je pre fungovanie Webových stránok nevyhnutné. Nakoľko je zákonnosť spracúvania daná podľa ust. bodu 23 Informácií, Dotknutá osoba má právo vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku. V prípade, že námietka bude vyhodnotená ako odôvodnená spracovanie sa zastaví alebo upraví, poprípade Prevádzkovateľ poukáže na oprávnené dôvody, na základe ktorých sa v spracúvaní bude naďalej pokračovať.

Súbory cookie

 1. O prístupe pri používaní Webových stránok sú v internetovom prehliadači Dotknutými osobami používaného koncového zariadenia ukladané súbory cookie. Ide o veľkostne malé textové súbory so sekvenciami čísel, ktoré sú ukladané v medzi-pamäti používaného prehliadača. Cookies sa nestávajú súčasťou počítačového systému a nemôžu spúšťať programy. Slúžia k tomu, aby Webové stránky boli užívateľsky príjemné. Používanie cookies môže byť technicky nevyhnutné alebo môže slúžiť k iným účelom (napr. analýza / vyhodnocovanie používania Webových stránok).

Technicky nevyhnutné súbory cookie

 1. Niektoré prvky Webových stránok vyžadujú, aby bol internetový prehliadač, v ktorom sú Webové stránky otvorené, identifikovaný aj po prechode na iné stránky. V súboroch cookie sú spracúvané údaje týkajúce sa nastavenia jazyka, tovaru v online nákupnom košíku a prihlasovacie údaje.
 2. Užívateľské údaje zhromaždené pomocou technicky nevyhnutných súborov cookie nie sú spracúvané pre vytváranie užívateľských profilov. Webové stránky využívajú taktiež cookies ukladajúce ID relácie, ktoré umožňujú priradenie rôznych požiadaviek internetových prehliadačov k spoločnej relácií. Session cookies sú nevyhnutné pre využívanie Webových stránok. Predovšetkým vďaka týmto súborom je možné rozpoznať koncové zariadenie, pokiaľ sa Dotknutá osoba na Webové stránky vráti. Tento súbor je využívaný predovšetkým k rozpoznaniu Dotknutej osoby pri opakovaných návštevách Webových stránok, pokiaľ má Dotknutá osoba registrovaný účet na Webových stránkach. Právnym základom pre takéto spracúvanie je ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Session cookies sú ukladané, aby používanie Webových stránok bolo jednoduchšie, atraktívnejšie a efektívnejšie. Session cookies sú zmazané vo chvíli, čo sa Dotknutá osoba odhlási alebo vypne konečné zariadenie (počítač).
 3. Väčšina prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Proti spracovaniu údajov Dotknutej osoby prostredníctvom súborov cookie môže Dotknutá osoba vzniesť námietku. Zmenou nastavenia v internetovom prehliadači je možné prenos súborov cookie deaktivovať alebo obmedziť, v takom prípade však môže byť využívanie Internetu, vrátane Webových stránok, zložitejšie, resp. obmedzené, a nebude možné využívať všetky funkcie Webových stránok. Už uložené súbory cookie je možné kedykoľvek zmazať.

Technicky nepotrebné súbory cookie

 1. Na Webových stránkach sú využívané cookie, ktoré umožňujú analýzu chovania užívateľov pri prehliadaní. V súboroch cookie sú ukladané a spracúvané údaje súvisiace so zadanými hľadanými výrazmi, frekvenciami zobrazovaných stránok a používaním funkcií Webových stránok.
 2. Technicky nepotrebné cookies slúžia k efektívnejšiemu a atraktívnejšiemu využívaniu Webových stránok. Právnym základom pre takéto spracovanie osobných údajov je ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR na základe súhlasu udeleného pri vstupe na Webovú stránku. Technicky nepotrebné cookies sa automaticky vymažú po uplynutí určitej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti na konkrétnom súbore.
 3. Proti spracovaniu osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom technicky nepotrebných cookies môže Dotknutá osoba vzniesť námietku. Ak si Dotknutá osoba nepraje cookies používať, je možné svoj súhlas udelený podľa ust. bodu 33 Informácií kedykoľvek odvolať na príslušnej podstránke Webovej stránky.
 4. Webové stránky využívajú HTML5 storage objects, ktoré sú ukladané na používanom konečnom zariadení. Spracúvajú potrebné údaje bez ohľadu na používaný prehliadač a nemajú dátum automatického vypršania platnosti. Tieto súbory slúžia k efektívnejšiemu a atraktívnejšiemu využívaniu Webových stránok.
 5. Proti spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb prostredníctvom flash cookies môže Dotknutá osoba vzniesť námietku. Prenosu flash cookies je možné zabrániť zmenou nastavenia konečného zariadenia, resp. prehliadača. Taktiež je možné nainštalovať v používanom prehliadači doplnok, resp. rozšírenie v prípade, ak takéto prehliadač podporuje, ktorý zabezpečí automatické neukladanie vybraných typov cookies. Používaniu flash cookies je možné zabrániť rovnako otvorením prehliadača v režimu anonymného prehliadania, ak takýto režim používaný prehliadač podporuje. Flash cookies a história prehliadania môže byť kedykoľvek ručne zmazaná.

Kontaktovanie Prevádzkovateľa

 1. Pri kontaktovaní Prevádzkovateľa sú spracúvané údaje poskytnuté Dotknutými osobami za účelom vybavenia žiadosti Dotknutej osoby. Na spracovanie požiadavku je v zmysle predpisov nevyhnutné uviesť najmenej meno, priezvisko, alebo pseudonym a platnú e-mailovú adresu. V okamihu odoslania e-mailovej správy na adresu Prevádzkovateľa sú spracované taktiež údaje v rozsahu IP adresa a dátum, resp. čas registrácie.
 2. Právnym základom pre spracovanie je ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR v prípade, ak dochádza k kontaktu za účelom uzatvorenia zmluvy.
 3. V tejto súvislosti nie sú údaje poskytované tretím osobám. Údaje sú spracúvané výlučne pre vybavenie žiadosti. Údaje s tým súvisiace sú vymazané, keď spracovanie nebude nutné, alebo sa obmedzí na súlad s platnou, zákonom stanovenou, archivačnou a registratúrnou povinnosťou.
 4. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov Dotknutej osoby pre účely kontaktných požiadaviek. Taký prípad môže nastať v prípade, ak spracúvanie nie je potrebné pre plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou. V takom prípade však nemusí byť možné v spracúvaní požiadaviek Dotknutej osoby pokračovať. V prípade odôvodnenej námietky bude spracovanie zastavené alebo upravené, alebo bude poukázané na oprávnené dôvody Prevádzkovateľa, na ktorých základe sa bude pokračovať v spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby.

Spracovanie a predávanie osobných údajov pre zmluvné účely

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvané v prípade, ak je to nevyhnutné, pre zahájenie, založenie a plnenie právneho úkonu uzatvoreného medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou. Právnym základom pre spracúvanie v takom prípade je ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. Po dosiahnutí účelu zmluvy (plnenie zmluvy) sú osobné údaje zablokované pre ďalšie spracúvanie alebo zmazané, pokiaľ nie je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje na základe iného právneho dôvodu.
 3. K predaniu osobných údajov Dotknutej osoby dochádza v prípade, ak
  1. je to nevyhnutné pre založenie, vykonanie alebo ukončenie právnych úkonov s Prevádzkovateľom (napr. pri predávaní údajov poskytovateľovi platobných služieb / prepravnej spoločnosti) na základe ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
  2. subdodávateľ alebo osoba, ktorá sa podieľa na plneniu záväzkov, využívaný Prevádzkovateľom výhradne v súvislosti s poskytovaním Dotknutou osobou požadovaných návrhov alebo služieb tieto údaje vyžaduje (tieto pomocné osoby sú, ak nie je výslovne uvedené inak, oprávnené spracúvať údaje výlučne v takom rozsahu, v akom je to nutné pre poskytnutie návrhov alebo služieb);
  3. existuje vykonateľné úradné alebo súdne rozhodnutie;
  4. túto povinnosť ukladajú predpisy;
  5. je spracúvanie nevyhnutné k ochrane životných záujmov subjektov alebo inej fyzickej osoby alebo
  6. je Prevádzkovateľ oprávnený, alebo dokonca povinný sledovať prevažujúce oprávnené záujmy na predanie osobných údajov.
 4. Osobné údaje Dotknutej osoby nebudú predané iným osobám, spoločnostiam ani iným subjektom, pokiaľ Dotknutá osoba nevysloví s takým predaním výslovný súhlas. Právnym základom pre takéto spracovanie je ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Adresovaná reklama

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo e-mailovú adresu, ktorú Dotknutá osoba uviedla v súvislosti s registráciou / objednávkou alebo rezerváciou, spracovať v súlade s predpismi, za účelom, v priebehu plnenia zmluvy alebo po ukončení plnenia zmluvy, zasielania obsahu v rozsahu relevantných ponúk z portfólia tovaru Prevádzkovateľa, akcií organizovaných Prevádzkovateľom, technických informácií, zasielania aktuálneho katalógu, otázok týkajúcich sa zvláštnych požiadaviek, prehľadu možných voľnočasových aktivít.
 2. Právnym základom pre takéto pracovanie je ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Vyššie uvedené spracovanie Prevádzkovateľ vykonáva v rámci služieb zákazníkom a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Osobné údaje sú vymazané pokiaľ je zrušený odber newsletteru, najneskôr však dva (2) roky po skončení zmluvy.

Hosting

 1. Prevádzkovateľ využíva hostingové služby externej spoločnosti, ktoré slúžia k poskytovaniu infraštruktúrnej a platformovej služby, výpočtovej kapacity, úložiska a databázových služieb, zabezpečenia a technickej údržby. Pri výkone týchto služieb sú spracúvané všetky údaje nevyhnutné pre chod a užívanie Webových stránok.
 2. Právnym základom pre spracúvanie je ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelom ochrany Webových stránok a ich bezpečného chodu.

Obsah tretích strán

 1. Webové stránky obsahujú obsah tretích strán ako sú videá, mapové podklady, RSS kanály alebo obrázky z iných webových stránok. Nutným predpokladom integrácie obsahu tretích strán je prístup k IP adresám užívateľov, ktorá je nevyhnutná pre zobrazenie príslušného obsahu.
 2. Pri takomto poskytovaní obsahu môžu byť IP adresy využívané aj na iné účely, ako je poskytovanie obsahu do Webových stránok, pričom nie je vylúčené ani spracúvanie IP adresy mimo územia členských krajín Európskej únie.

Google ANALYTICS

 1. Prevádzkovateľa na Webových stránkach využíva službu Google ANALYTICS poskytovanú spoločnosťou Google za účelom prispôsobenia Webových stránok záujmom používateľov. Služba Google ANALYTICS používa súbory cookies (viď. časť Súbory cookies týchto Informácií), ktoré sa ukladajú do konečného zariadenia a umožňujú sledovať používanie Webových stránok. Takto generované informácie o používaní Webových stránok sú odosielané na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických, kde sa ďalej spracúvajú.
 2. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na Webových stránkach spoločnosť Google prevedie IP adresu dotknutej osoby ešte na území členských štátov Európskej únie alebo ďalších zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore do skrátenej podoby. Iba vo výnimočných prípadoch je kompletná IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a skrátená až tam. Na základe poverenia udeleného Prevádzkovateľom spoločnosť Google tieto informácie používa k vyhodnocovaniu používania Webových stránok, k zostavovaniu reportov o aktivitách na Webových stránkach a k poskytovaniu ďalších služieb súvisiacich s používaním Webových stránok a internetu.
 3. IP adresu, ktorú spoločnosť Google týmto spôsobom získa, nebude spoločnosť Google kombinovať so žiadnymi ďalšími osobnými údajmi a v prípade, ak zhromaždené údaje súvisia s konkrétnou osobou, je súvislosť okamžite vylúčená využitím anonymizácie a následne sú zmazané.
 4. Služba Google ANALYTICS je využívaná Prevádzkovateľom za účelom analýzy a pravidelného vylepšovania používania Webových stránok. Získané štatistiky umožňujú vylepšovať ponuku a zaistiť, aby bola Webová stránka a ponuka pre používateľov zaujímavejšia. Pri výnimočných prípadoch, kedy sú získané osobné údaje poskytované do Spojených štátov amerických, sa za účelom zabezpečenia ich ochrany v súlade s GDPR spoločnosť Google zapojila do programu EU-US Privacy Shield, ktorý umožňuje osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré podliehajú ochrane podľa GDPR, poskytovať do Spojených štátov amerických určitým prevádzkovateľom a/alebo sprostredkovateľom. Právnym základom pre takéto spracovanie je ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Súbory cookies služby Google ANALYTICS sú vymazané najneskôr po štrnástich mesiacoch. Konkrétnejšie informácie o ochrane osobných údajov je možné nájsť na oficiálnej webovej stránke poskytovateľa služby www.google.com.

V Trenčíne, dňa 21.9.2021

 

Vzor formuláru pre uplatnenie práva dotknutej osoby

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) si týmto ako dotknutá osoba uplatňujem nasledujúce právo:

☐ Právo na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

☐ Právo na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

☐ Právo na výmaz osobných údajov (čl.17 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

☐ Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl.18 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

☐ Právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

☐ Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl.21 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

☐ Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čl.22 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

Túto žiadosť podáva: 

Meno a priezvisko žiadateľa:

Kontaktná adresa:

E-mailová adresa:

Tel. číslo:

V: …………………………………. Dňa: …………………………………. …………………………………. 

Podpis